top of page

ЯТ КИРАЛАМА СОЗЛЕСМЕСИ

1.   СОЗЛЕШМЕ КОНУСУ

Ятын Ади         :                                      Кира Суреси              :

Ятин Типи        :                                      Мюреттебат Сайысы        :

2.   СОЗЛЕШМЕНИН ТАРАФЛАРИ

Бир тарафтан; Ихламуркую Мах. Гюмюссую Кад. A1 Blok No: 8/J Daire: 19 Ümraniye/İstanbul addressinde mukim 3881472017 vergi kimlik numaralı FREYA Yatçılık ve Turizm ve Tic. ООО Шти. (Bundan sonra «FREYA» olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan; ____________________________________________________________________ адрессинде муким _____________________________________________________ (Бундан сонра «КИРАЧИ» оларак анилакактир.) yukarıda adı geçen yatın charter konusu ile ilgili olarak aşağıdaki konularda mutabakata varmışlardır.

3.   СОЗЛЕШМЕ СУРЕСИ

FREYA yukarıda tanımlanan yatı ….../…./202… ile ……/…../202… tarihleri arasında (toplam 6 Gece) KİRACI 'ya tahsis etmeyi kabul eder.

 

4.   ОДЕМЕ

Bu kiralama toplam #___________TL/евро karşılığıdır. Yapılacak ödeme takvimi aşağıdaki gibidir.

КАПАРО      :     _________TL/евро  ….../…../202…  

БАКИЕ       :     _________TL/евро  ….../…../202…  (Tekneye girişten önce nakit)

 

5.   ТЕСЛИМ

FREYA, ….../…../202… günü, saat 15:00'da Fethiye Ecesaray Marina'da gemiyi tam teçhizatlı, çalışır durumda, gerekli mürettebatı ile birlikte ve ikmali yapılmış durumda KİRACI 'ya teslim etmekle etmekle.

FREYA yukarıda yazılı teslim tarihinde adı geçen tekneyi teslim edemezse KİRACI tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere aşağıdaki davranışlardan birini secher:

а) Бир сонраки киралама тарихи уйгун олурса, киралама сюресини гекикме кадар узатмак;

б) Геджикме сюреси ичин одэме япмамак;

c) Gecikme 24 saati aşarsa, sözleşmeyi iptal etmek ve yaptığı ödemeleri geri tahsil etmek,

KİRACI yatı en geç ….../…../202…  günü saat 10:00'da Fethiye Ecesaray Marina'da hiçbir borç ve yükümlülük taşımaz durumda bütün teçhizatı ile birlikte FREYA'ya geri verecektir. Gecikme Halinde gecikilen her gün için FREYA  ек ücrete хак kazanır. KİRACI yatı, işbu sözleşmede gösterilen tarihten evvel teslim eder ise, yatı kullanmadığı surenin kira bedelinin iadesini isteyemez.

6.   YOLCU SAYISI: KİRACI yata 6 (ALTI) kişiden fazla kişi kabul edemez.  

7.   СЕЙИР САХАСИ: ГЁДЖЕК КОЙЛАРИ

8.   ЮКУМЛЮЛУКЛЕРИМИЗ

FREYA olarak sunacağımız hizmet garantisi, kaliteli hizmet yükümlülükleri doğrultusundadır. FREYA olarak onaylanan rezervasyonlar ve yapılan sözleşmeler Türk Yasaları doğrultusunda belirlenen anlaşma ve koşulları dikkate alarak gerçekleştirilmiştir.

ФРЕЯ'нин сорумлулуклары сынырлидир. Sunulacak hizmetin, firmamız dışında sağlık проблемалери, hava muhalefeti против nedenlerden verilememesi durumunda, FREYA hiçbir şartta sorumlu tutulamaz. Bu Tip kayıplar ya da masraflar müşteri tarafından kabul edilmek durumundadır.

Söz konusu hizmetin, firmamız dışında (tekne arızası vs.) verilememesi durumunda FREYA 36 saat içerisinde aynı kalite ve konfora sahip emsal bir tekne ile tatilinize devam etme imkânı sunmakla yükümlüdür Teslimden sonra, Yatin KİRACI'nın kullanamayacağı biçimde Mekanik Bir bozulmaya uğraması Veya Yangın против nedeni Ile kullanılamaz duruma gelmesi halinde, EGER дурум sürekli 36 Saati aşarsa, gezinin Hangi anında olursa OLSUN, бу süreye isabet Иден ödeme FREYA tarafından KİRACI'ya гери verilir. KİRACI bu durumda sözleşmeyi iptal ya da KİRACI ve FREYA karşılıklı anlaştıkları takdirde FREYA aynı standardlarda ve fiyatta uygun bir tekne tahsis etmek zorundadır.

Yatın her türlü yasal evrakının tam ve geçerli olması, kanunen gerekli yat personelinin istihdamı FREYA'nın sorumluluğundadır. FREYA yukarıda anılan süreler içerisinde personelin temiz giyimli, yatın bakımlı olmasını, tuvalet ve kamaraların her gun temizliğinin yapılmasını, taahhüt eder.

FREYA yat kaptanına KİRACI'nın istekleri doğrultusunda gerekli talimatı verir. Каптан; yatı, yolcuları ve mürettebatı tehlikeye sokacak veya kararlaştırılan tarihte geri dönmeyi aksatacak bir duruma hükmetmediği sürece KİRACI'nın talimatına göre hareket edecektir. Son söz kaptanındır.

FREYA, müşterilerinin mahremiyetine gereken azami önemi göstereceğini, kişisel bilgilerini 3. şahıslarla asla paylaşmayacağını taahhüt eder.

 

9.   ЯТ ИЧИНДЕ УЮЛАДЖАК КУРАЛЛАР

-   Yat içinde sigara içmek kesinlikle yasaktır бу konuda hassas davranmanız önemle rica olunur. Güvertede sigara içilebilir fakat rüzgârlı havalarda dikkatli olunması ve herhangi bir istenmeyen durumla karşılaşılmaması için azami özen gösterilmesi rica olunur.

-   Çocukların güvenliğinden mürettebat sorumlu DEĞİLDİR. 18 yaşın altındaki bireyler, ebeveynleri tarafından devamlı kontrol altında bulunmak zorundadır.

-   Tuvalet kağıtları mutlaka çöp sepetine atılmalıdır. Klozetlere yabancı Madde atılmamasına özen gösterilmelidir.

-   Servis botları ve su sporları ekipmanları kaptanın bilgisi olmadan kullanılmamalıdır.

-   Kaptanın açık ve net izni olmadan, yat terkedilemez, suya atlanamaz. Орнегин; yatın yanaşma/bağlama manevrası esnasında suya atlamak ölümcül olabilir. Kaptanın açık iznini bekleiniz.

-   Yata, Türk yasalarına göre taşınması ve kullanılması yasak olan eşya ve maddeler getirilemez.

- Yat içinde uyulacak kurallar yolculara tekrar sözlü olarak hatırlatılacaktır. Yine de bu sebeplerden dolayı oluşabilecek aksaklıklardan FREYA sorumlu olmayacaktır.

 

10.  СИГОРТА

KİRACI'ya herhangi bir kaza veya kayıp konusunda hiçbir sorumluluk yüklemeyecek biçimde yangın, çarpışma ve diğer deniz kazalarına karşı teçhizat, gemi ve mürettebat yat donatanı tarafından sigortalanır. Herhangi bir nedenle yat donatanı sigorta işlemlerini gerçekleştirmemişse tüm sorumluluk kendine ait olur.

FREYA, KİRACI'ya tatil ve sağlık sigortası yaptırmasını tavsiye eder. Yukarıda bahsedilen sigorta poliçesi, KİRACI'ya gelecek zararları kapsamamaktadır. KİRACI'ya gelecek zararlardan FREYA sorumlu tutulamaz.

KİRACI ве beraberindekilerin, gezinti, тур sırasında ят ве ятта bulunan ekipman, teçhizatlara verecekleri Tüm Hasar ве zararlardan dolayı KİRACI sorumludur. Yat donatanı sadece KİRACI'dan hasar ve zararlarını tazmin edebileceği gibi zararı veren KİRACI'nın beraberindekilere de sorumluluğu yöneltmek hakkı bulunmaktadır. Bu durumda KİRACI ile beraberindekiler, hasar ve zararlardan dolayı birbirlerine müşterek borçlu ve müteselsil kefil olurlar.

 

11.  СОЗЛЕШМЕ КАПСАМИНДАКИ ХИЗМЕТЛЕР

Yurtiçitranslog, başlangıç ve bitiş liman masrafları, tekne yakıtı ve motor yağı, kaptanlık hizmetleri, mürettebatın ücretleri, yat kullanım suyu, temizlik.

12.  СОЗЛЕШМЕ КАПСАМИНДА ОЛМАЯН ХИЗМЕТЛЕР

Kumanya, yiyecek ve içecek, su sporları, джокер бот yakıtı, yurtdışıtranslog, ara liman masrafları, yurt dışı çıkış ve giriş işlemleri.

 

13.  ИПТАЛ

KİRACI tarafından tarih değişikliği talebi «iptal» olarak değerlendirilir. Тарих дегишиклиги талеби дурумунда; yatın müsaitlik durumuna göre karşılıklı anlaşma önceliğimizdir. KİRACI kiralamayı iptal etmek isterse, iptal/iade politikası aşağıdaki gibidir:

 

Киралама башлангыч тарихинден;

а) 90 gün ve daha öncesi yapılan iptallerde ön ödemenin %25'i

б) 89-60 gün öncesi yapılan iptallerde ön ödemenin %50'si

c) 59-30 gün öncesi yapılan iptallerde ön ödemenin %75'i

г) 29-15 гюн öncesi yapılan iptallerde ön ödemenin %100'ü

e) 14-0 gün öncesi yapılan iptallerde toplam kiralama bedelinin %100'ü KİRACI'dan tahsil edilir.

 

Ипталь халлеринде, гери одэме; iptal tarihinden sonra 30 gün içerisinde yapılır.

FREYA tarafından yapılan iptallerde, iptale kadar yapılmış tüm ödemeler KİRACI'ya iade edilir.

14.  МУКБИР СЕБЕПЛЕР:

Yasal mücbir sebepler (Salgın, yangın, tabii afetler, savaş, isyan hali vs.) halinde iş bu sözleşme hükümlerindeki sürelere mücbir sebep ve doğurduğu neticelerin ortadan kalkmasına kadar olan süre eklenecektir. Bu sürenin Charter(kiralama) bedelini aşması halinde sözleşme kendiliğinden son bulur FREYA'nin bu durumda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

15.  УЮШМАЗЛИК

İşbu sözleşme uymadan doğan aksaklıklar beraberce saptanan bir hakemin önerileri de sonuç vermez ise Muğla Mahkemelerinde çözülür.

İşbu sözleşme ön ödeme yapıldığı andan itibaren geçerlidir.

Yukarıda adı geçen taraflar ve müteselsilen mirasçıları, vasiyetnamelerini yürutmekle görevli olanlar, medeni kanunla saptanmış yöneticileri ve vekilleri işbu sözleşmeye tam olarak uyacaklarını beyan ederler.

Bu Sözleşme 15 madde ve 3 sayfadan ibaret olup, ___/___/2021 tarihinde Tarafların karşılıklı mutabakatı ile 2(iki) nüsha olarak imzalanmıştır. 

bottom of page